OVER SPOOR 22
13242
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-13242,bridge-core-1.0.5,ajax_leftright,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive
 

OVER SPOOR 22

WENDBAAR EN WEERBAAR

De wereld van welzijn is volop in beweging: de relatie tussen welzijnsorganisaties en burgers verandert, het Rijk decentraliseert taken naar gemeenten en de beschikbare middelen nemen af. Ook in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag is deze transitie volop aan de gang. Het bestaansrecht van de welzijnssector is niet langer vanzelfsprekend en welzijnsorganisaties zijn op zoek naar hun rol en positie ten opzichte van individuele burgers, andere professionele disciplines (zoals woningbouwverenigingen en zorginstellingen) en de gemeentelijke overheid. De omvang van de regio en de grootstedelijke context met probleemcumulatie maken het transformatieproces complex. Men geeft aan dat grote steden, zoals Rotterdam en Den Haag, diversiteit en multiproblematiek kennen. Jonge professionals moeten, meer dan in de rest van het land, stevig in hun schoenen staan en specifieke vaardigheden hebben om duurzaam inzetbaar te kunnen zijn.

Er blijkt sterke behoefte aan professionalisering van het sociaal werk. Kernbegrippen hierin zijn samenwerken, netwerken, ondernemen, communiceren, creatief denken, zelfregulering en het aannemen van een lerende en onderzoekende houding. Deze competenties zijn niet nieuw, echter, de werkgevers hebben aangegeven dat in het nieuwe werken deze competenties anders ingezet en aangeleerd moeten worden. Er is zowel behoefte aan generalistische professionals die breed zijn opgeleid, en ook een specialistische kijk hebben op een bepaald gebied, als aan specialisten die ook het grote plaatje in het achterhoofd houden.

Deze ontwikkelingen leiden tot nieuwe beroepen, een veranderende arbeidsmobiliteit en daarom tot meer vraag naar permanente educatie en innovatie van opleidingen. In deze beroepen vormen het handhaven van de eigen regie van burgers en (technologische) innovaties in het proces van ondersteuning het speerpunt.

AMBITIE VAN SPOOR 22

De ambitie van Spoor 22 is om met deze vierjarige (2018-2022) regionale co-makership te komen tot een samenhangend, innovatief en duurzaam beroepsopleidingsaanbod op niveau 4 t/m 6 op het gebied van welzijn, sociaal werk, maatschappelijke ondersteuning en jeugd- en opvoedhulp.

Zo realiseren we gezamenlijk een goede aansluiting op de steeds veranderende arbeidsmarkt.

Spoor 22 is landelijk de eerste RIF aanvraag specifiek in de branche welzijn en maatschappelijke ondersteuning. Het zo goed mogelijk opleiden van de student staat hierbij centraal.

We werken intensief samen met de volgende partners uit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH):

 • de welzijnsorganisaties Xtra Welzijn, Buurtwerk, Jeugdformaat, Welzijn Capelle, DOCK, Welzijn Rijswijk, Stichting Anton Constandse, Kessler Stichting, Sportief Plus.
 • onderwijsinstellingen ROC Mondriaan (als penvoerder), Albeda, De Haagse Hogeschool, Hogeschool InHolland, de Rotterdam Academy en het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap van de Hogeschool Leiden
 • de commerciële partijen Learning Connected, Educator, 2BLearning, Menskracht7.

Spoor 22 wordt in het Haagse ondersteund door de Gemeente Den Haag en werkgeversorganisaties ZorgZijn Werkt. Ook de brancheorganisatie voor het sociaal werk in Nederland ondersteunt het initiatief. Per partner worden er afspraken gemaakt over de invulling van de samenwerking. Wij hanteren daarbij een ontwikkelingsgerichte aanpak met veel aandacht voor onderzoek, expliciet leren, experimenteren en kennisdeling. Deze aspecten komen vooral samen in de zogenaamde innovatieplaatsen, bestaande of nieuw op te richten fysieke of virtuele plekken waar mbo- en hbo studenten/docenten, begeleiders, lectoren, professionals en gebruikers elkaar treffen.

 

 

2 SPOREN

We ontwikkelen twee sporen: de nieuwe medewerker welzijn en innoveren op leren.

 

Het doel van spoor 1, de nieuwe medewerker welzijn, is het vertalen van de actuele vraagstukken en innovaties vanuit het werkveld welzijn naar aantrekkelijke, innovatieve, samenhangende en toekomstgerichte beroepsopleidingen. Daarin staan de beroepscompetenties zoals in 2017 geformuleerd door Movisie en de regionale innovaties van de welzijnspartners centraal.

Dit doen we door in het 1euitvoeringsjaar:

 • arbeidsmarktvraagstukken en innovatiesvanuit het werkveld welzijn nader te verkennen en onderzoeken, zoals;
  • de inzet van technologische innovatie t.b.v. langer thuis wonen/digitale hulpverlening en ondersteuning;
  • het ontwikkelen van samenwerkend vermogen en interprofessioneel werken in verschillende (nieuwe) settings en voor diverse (nieuwe) doelgroepen (verwarde personen, jeugd, mensen met een licht verstandelijke beperking, mensen met niet-aangeboren hersenletsel);
  • ondersteunen van en samenwerken met mantelzorgers, vrijwilligers, burgerinitiatieven en coöperaties voor zorg en welzijn.
 • de specifieke ontwikkelingen en de verbindingen in en tussen het mbo en het hbo inzichtelijk te maken;
 • onderzoeken te betrekken van branchegerichte partijen, zoals Sociaal werk Nederland;
 • pilots te starten met combinatie-opleidingen in het mbo dan wel certificeerbare delen van opleidingen;onderzoek te doen onder (oud-)studenten naar succesfactoren in de doorstroom mbo-hbo;
 • onderzoek te doen naar leer- en ontwikkeltrajecten waarbij studenten uit het mbo en hbo samen leren;
 • onderzoek te doen naar de inzetbaarheid van practoren en/of lectoren in het mbo;
 • kennis te delen via het jaarlijks symposium.

Het doel van spoor 2, innoveren op leren, is om de verschillende vormen van leren die de beroepsopleidingen in de doorlopende leerlijnen (beroepskolom) inzetten te analyseren, onderling te delen en met elkaar te verbinden, zodat de student succesvoller is in het behalen van een diploma. Met de methodiek inside out, outside in betrekken we professionals uit het sociale domein en brengen we de authentieke beroepssituatie dichtbij de student.

Dit doen we door in het 1euitvoeringsjaar:

 • een panel in te stellen met mbo-4-alumni die een sociale studie in het hbo volgen om deficiënties in het theoretisch leren in het mbo te onderzoeken;
 • Met Life Online Learning (LOL) gaan we studenten op verschillende locaties online verbinden met docenten op school en/of deskundigen uit de praktijk. Gezamenlijk, ieder op z’n eigen device, volgen zij een les/gastcollege/masterclass waarbij ze gebruik maken van een online schoolbord, chatten en maken zij kennis en vaardigheden met en in de praktijk.
 • pilots inzetten met innovatieve leeromgevingen/innovatiecentra gebruik makend van inside out / outside in en de verbinding tussen formeel en non-formeel leren. We doen onderzoek naar de effectiviteit;
 • innovatieve stage- en begeleidingsmodellen in te zetten;
 • pilots peer-to-peer-leren mbo-hbo in te zetten;
 • onderzoek te doen naar de inzet van technologische platforms en innovaties op het leren;
 • inzetbaarheid van practoren en/of lectoren over innoveren op leren;
 • kennis te delen en docenten, praktijkopleiders en werkbegeleiders te professionaliseren via het jaarlijks symposium.

TEAM SPOOR 22

 

1609088186009

Remco Vierling

Schooldirecteur School voor Pedagogische en Sociale beroepen
1562612502642

Hans Roskam

Projectleider Spoor 22
0-2

Feruze Sarıkaş

Projectleider Spoor 22